0
0

با کلیدهای 4 جهته صفحه کلید جمع اعداد را به 2048 برسانید

شروع مجدد