درحال بررسی ...
2 ارديبهشت 1393

جدول کامل نرخ جرایم رانندگی در ایران

جزییات کامل نرخ جرایم رانندگی برحسب تومان به شرح جدول زیر است:

نام و نوع تخلفسایر شهرهاروستا و راه روستاییکلان شهر وجاده های بین شهری
رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌ ها200000 200000 200000
تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت)
50000 90000 100000
تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)
20000 40000 50000
سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه50000 90000 100000
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی100000 50000 90000
حرکت به طور مارپیچ100000 50000 90000
حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها90000 100000---
عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع )50000 10000 30000
تجاوز به چپ از محور راه50000 20000 40000
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو50000 10000 30000
دور زدن در محل ممنوع50000 20000 40000
توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع40000 10000 30000
عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین30000 10000 20000
استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت بالای 60 کیلومت
50000 30000 40000
استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت کمتراز 60 کیلوم
30000 10000 20000
نقص در سامانه روشنایی در شب50000 30000 40000
رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز50000 30000 40000
عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس50000 30000 40000
عدم رعایت مقررات حمل بار50000 30000 40000
عدم رعایت حق تقدم عبور40000 10000 30000
نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک )50000 50000 50000
در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی50000 40000 40000
حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه50000 30000 40000
دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی50000 50000 50000
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع 50000 20000 40000
عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها50000---40000
استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده50000 30000 40000
توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها---40000 50000
عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و50000 20000 40000
سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه50000 30000 40000
استفاده از شیشه دودی به نحوی که داخل خودرو مشخص نب50000---40000
نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن40000 40000 40000
حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانی40000 10000 30000
پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث س40000 10000 20000
عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موت30000 30000 30000
توقف دوبله در معابر30000 10000 20000
کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر10000 20000 30000
حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکل100000 50000 90000
تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاص50000 30000 40000